ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK (ASZF)

hatalyos ett6l a naptdl: 2020-05-18

Preambulum
Udv6ézoljik honlapunkon! Kész6njuk, hogy vasarlasa soran benninket tisztel meg bizalmaval!

Kérjuk, hogy megrendelése véglegesitése eldtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot,
mert megrendelése véglegesitésével On elfogadja a jelen ASZF tartalmat!

Ha a jelen Altalanos Szerzédési Feltételekkel, a honlap hasznalataval, az egyes termékekkel, a
vasarlas menetével kapcsolatban kérdése merilt fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné

vellink megbeszélni, Ugy kérjUk, vegye fel munkatadrsunkkal a kapcsolatot a megadott
elérhet6ségeken!

Impresszum: a Szolgaltato (Elado, Vallalkozas) adatai
Név: Horvath Balint EV

Székhely: 1033 Budapest Polgar utca 7

Levelezési cim: 1033 Budapest Polgar utca 7

Nyilvantartasba vev6 hatosag: III. Kerillet illetekes Gnkormanyzat
Nyilvantartasi szam: 54712423

Ad6oszam: 55963976-1-41

Képvisel6: Horvath Balint

Telefonszam: 06304640175

E-mail:info@elitjatek.hu
Honlap: www.elitjatek.hu
Bankszamlaszam: 11773092-00694430
Tarhelyszolgaltat6 adatai

Név: Magyar Hosting Kft.,

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Elérhetéség: -,+36 1 700 2323

Fogalmak
Felek: Eladé és Vevé egyiittesen

Fogyaszt6: a szakmaja, Snall6 foglalkozasa vagy Uzleti tevékenysége k6érén kivil eljaré
természetes személy

Fogyasztdi szerzédés: olyan szerz6dés, melynek egyik alanya fogyasztonak minésil
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerzédés megkétésére szolgal

Szerzddés: Eladé és Vev6é k6zott a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejov6
adasveételi szerzédés

Tavollév6k kézotti kommunikacidt lehet6vé tévé6 eszk6z: olyan eszk6z, amely alkalmas a felek
tavollétében — szerzddés megkétése érdekében — szerzddési nyilatkozat megtételére. Ilyen
eszk6z_ kiiléndsen a cimzett vagy a cimzés nélkili nyomtatvany, a szabvanylevél, a
sajt6termékben k6zzétett hirdetés megrendeldlappal, a kataldgus, a telefon, a telefax és az
internetes hozzaférést biztosit6 eszk6z

Tavollévék kézétt kotott szerzédés: olyan fogyasztdi szerzédés, amelyet a szerzédés szerinti
termék vagy szolgaltatas nyuUjtasdra szervezett tavértékesitési rendszer keretében a felek
egyideji fizikai jelenléte nélkil Ugy kdtnek meg, hogy a szerzédés megkétése érdekében a
szerz6d6 felek kizardlag tavollév6k k6zd6tti kommunikaciot lehetévé tévé eszk6zt alkalmaznak

Termék: a Honlap kinalataban szerepl6, a Honlapon értékesitésre szant minden birtokba

vehet6 forgalomképes ingo dolog, mely a Szerzédés targyat képezi
Vallalkozas: a szakmaja, 6nallé foglalkozasa vagy Uzleti tevékenysége kérében eljaré személy
Vevé/On: a Honlapon keresztiil vételi ajanlatot tevé szerzédést kété személy

Jotallas: A fogyaszt6 és a vallalkozas k6zétt k6tott szerzddések esetén (a tovabbiakban:
fogyasztdi szerzédés) a Polgari Térvénykényv szerinti,

1. a) a szerzédés teljesitéséért vallalt jotallas, amelyet a vallalkozas a szerz6dés megfelelé
teljesitéséért a jogszabalyi kdtelezettségén tulmenden vagy annak hianyaban 6nként
vallal, valamint

2. b) a jogszabalyon alapuld kételezé jétallas

Vonatkoz6 jogszabalyok

A Szerzédésre a magyar jog eldirasai az iranyaddak, és kiil6nésen az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

1997. évi CLV. térvény a fogyaszt6védelemrél

2001. évi CVIII. torvény az elektronikus kereskedelmi szolgaltatasok, valamint az informacidés
tarsadalommal dsszefiigg6 szolgaltatasok egyes kérdéseirél

2013. évi V. torvény a Polgari Térvénykonyvrél
151/2003. (IX.22.) kormanyrendelet a tartos fogyasztasi cikkekre vonatkozo k6telez6 jotallasrdl

45/2014. (II.26.) kormanyrendelet a fogyaszto és a vallalkozas kdzdtti szerzédések részletes
szabalyairél

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyaszto és vallalkozas kdzétti szerzédés keretében eladott
dolgokra vonatkoz6 szavatossagi és jdtallasi igények intézésének eljarasi szabdalyairdl

1999. évi LXXVI. torvény a szerzéi jogrdl
2011. évi CXIl. torvény az informacids Gnrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. februar 28.) a
belsé piacon belUl a vevé allampolgarsaga, lakohelye vagy letelepedési helye alapjan torténd

indokolatlan tertleti alapu tartalomkorlatozassal és a megktl6nbéztetés egyéb formaival
szembeni fellépésrédl, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, tovabba a
2009/22/EK iranyelv mddositasardl

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANAGS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aprilis 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az
ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivill helyezésérél
(altalanos adatvédelmi rendelet)

Az ASZF hatalya, elfogadasa

A kézéttiink létrej6v6 szerzédés tartalmat — a vonatkoz6 kételez6 érvényi jogszabalyok
rendelkezései mellett — a jelen Altalanos Szerzédési Feltételek (a tovabbiakban: ASZF)
hatdrozzak meg. Ennek megfeleléen tartalmazza a jelen ASZF az Ont és benninket illeté
jogokat és kételezettségeket, a szerzddés létrejottének feltételeit, a teljesitési hataridéket, a
szallitasi és fizetési feltételeket, a felel6sségi szabdalyokat, valamint az elallasi jog
gyakorlasanak feltételeit.

A Honlap hasznalatahoz sziikséges azon technikai tajékoztatast, melyet jelen ASZF nem
tartalmaz, a Honlapon elérhet6 egyéb tajékoztatasok nyujtjak.

On a megrendelése véglegesitése eldtt koteles megismerni a jelen ASZF rendelkezéseit. A

webaruhazunkon keresztill tarténé vasarlassal On elfogadja a jelen ASZF rendelkezéseit, és az
ASZF maradéktalanul az On és az Elad6 k6zott létrejév6 szerzédés részét képezi.

A szerzédés nyelve, a szerzédés formaja
A jelen ASZF hatalya ala tartozé szerzédések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ASZF hatalya ala tartozo szerz6dések irasba foglalt szerz6déseknek minésilnek,
azokat az Elado nem iktatja.

E-szamlazas

Tarsasagunk a 2007. évi CXXVII. torvény 175. 0. szerinti elektronikus szamlat alkalmaz. On a
jelen ASZF elfogadasaval belegyezését adja az elektronikus szamla alkalmazasahoz.

Arak

Az arak forintban értend6ék. Az Eladé alanyi adomentes AFA értékesités szempontjabol, igy az

araknak AFA tartalma nincs. Az arak tajékoztato jellegiek. Nem zarhato ki annak a lehet6sége,
hogy uzletpolitikai okbdl az Eladéd az arakat modositsa. Az arak mddositasa nem terjed ki a mar
megkotdtt szerzédésekre. Amennyiben Elad6é az arat hibasan tuntette fel, a mar megkétott
szerzodések esetében az ASZF ,Eljaras hibas ar” pontja alapjan jar el.

Panaszigyintézés és jogérvényesitési lehet6ségek

A fogyaszt6 a termékkel vagy az Eladé tevékenységével kapcsolatos fogyasztdi kifogasait az
alabbi elérhet6ségeken terjesztheti eld:

* Telefon: 06304640175
e Internet cim: hu
¢ E-mail:

A fogyaszt6 szé6ban vagy iradsban k6zélheti a vallalkozassal a panaszat, amely a
vallalkozasnak, illetve a vallalkozas érdekében vagy javara eljaro személynek az aru fogyaszt6k
részére tdrténd forgalmazasaval, illetve értékesitésével kdzvetlen kapcsolatban alld
magatartasara, tevékenységére vagy mulasztasara vonatkozik.

A szobeli panaszt a vallalkozas koteles azonnal megvizsgalni, és sziikség szerint
orvosolni. Ha a fogyaszt6 a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgalasa nem lehetséges, a vallalkozas a panaszrdl és az azzal kapcsolatos allaspontjardl
haladéktalanul kdételes jegyz6k6nyvet felvenni, és annak egy masolati példanyat személyesen
kozdlt szdbeli panasz esetén helyben a fogyaszténak atadni. Telefonon vagy egyéb
elektronikus hirkdézlési szolgaltatas felhasznalasaval kdzdlt szdbeli panasz esetén a
fogyasztonak legkésébb 30 napon bellil – az irasbeli panaszra adott valaszra vonatkoz6
eldéirasoknak megfeleléen – az érdemi valasszal egyidejUleg megktldeni. Egyebekben pedig az
irasbeli panaszra vonatkozdéan az aldbbiak szerint kételes eljarni. Az irasbeli panaszt a
vallalkozas – ha az Eurdpai Unido kézvetleniil alkalmazando jogi aktusa eltér6en nem
rendelkezik – a beérkezését kovetéen harminc napon belil kételes irasban érdemben
megvalaszolni és intézkedni annak k6ézlése irant. Ennél révidebb hataridét jogszabaly,
hosszabb hataridét torvény allapithat meg. A panaszt elutasit6 allaspontjat a vallalkozas
indokolni kételes. A telefonon vagy elektronikus hirk6ézlési szolgaltatas felhasznalasaval kozdlt
szdbeli panaszt a vallalkozas kételes egyedi azonosit6szammal ellatni.

A panaszrol felvett jegyz6k6nyvnek tartalmaznia kell az alabbiakat:

1. a fogyaszté neve, lakcime,

. a panasz eldéterjesztésének helye, ideje, mddja,

3.a fogyaszt6 panaszanak részletes leirasa, a fogyasztd altal bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyitékok jegyzéke,

4.a vallalkozas nyilatkozata a fogyaszt6 panaszaval kapcsolatos allaspontjardl,
amennyiben a panasz azonnali kivizsgalasa lehetséges,

5. a jegyz6konyvet felvev6 személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hirkdzlési
szolgaltatas felhasznalasaval kézdlt szdbeli panasz kivételével – a fogyasztd alairasa,

6. a jegyz6k6nyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hirkézlési szolgaltatas felhasznalasaval k6zdlt szdbeli

panasz esetén a panasz egyedi azonosit6szama.

A vallalkozas a panaszr6l felvett jegyz6kényvet és a valasz masolati példanyat ot évig kételes
meg6rizni, és azt az ellenérz6 hatosagoknak kéréstikre bemutatni.

A panasz elutasitasa esetén a vallalkozas kdteles a fogyasztot irasban tajékoztatni arrdl, hogy
panaszaval – annak jellege szerint – mely hatdsag vagy békéltet6 testiilet eljarasat
kezdeményezheti. A tajékoztatasnak tartalmaznia kell tovabba az illetekes hatdsag, illetve a
fogyasztd lakohelye vagy tart6ézkodasi helye szerinti békéltet6 testtlet székhelyét, telefonos és
internetes elérhet6ségét, valamint levelezési cimét. A tajékoztatasnak arra is ki kell terjednie,
hogy a vallalkozas a fogyasztdi jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a beékéltetd
testileti eljarast.

Amennyiben az Eladé és a fogyaszt6 k6zdétt esetlegesen fennallé fogyasztdi jogvita a
targyalasok soran nem rendezdédik, az alabbi jogérvényesitési lehetéségek allnak nyitva a
fogyaszt6 szamara:

Panasztétel a fogyaszt6védelmi hat6sagoknal. Amennyiben a fogyaszt6 fogyasztdi jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakdhelye szerint illetékes fogyaszt6védelmi
hat6dsaghoz. A panasz elbiralasat kévet6en a hatdsag dént a fogyasztévédelmi eljaras
lefolytatasardl. A fogyasztovédelmi elséfoku hatésagi feladatokat a fogyaszté lakéhelye szerint
illetékes f6varosi 6s megyei kormanyhivatalok latjak el, ezek listaja itt

talalhato: http://www. kormanyhivatal.hu/

Birdésagi eljaras. Ugyfél jogosult a fogyasztoi jogvitabdl szarmazo kévetelésének birdsag elétti
érvényesitésére polgari eljaras keretében a Polgari Térvényk6ényvrél szdl6 2013. évi V. torvény,
valamint a Polgari Perrendtartasrdol szol6 2016. évi CXXX. torvény rendelkezései szerint.

Tajékoztatjuk, hogy On veliink szemben fogyasztdi panasszal élhet. Amennyiben az On
fogyasztéi panaszat elutasitjuk, Ugy On jogosult az On lakéhelye vagy tartézkodasi helye
szerint illetekes Békéltet6 Testilethez is fordulni: a békéltet6 testilet eljarasa meginditasanak
feltétele, hogy a fogyaszté az érintett vallalkozassal kézvetlenul megkisérelje a vitas Ugy
rendezését. Az eljarasra – a fogyaszto erre iranyulo kérelme alapjan – az illetékes testiilet helyett

a fogyaszto kérelmében megjeldlt békéltetd testulet illetékes.
A vallalkozast a békéltetd testtleti eljarasban egylttmikdédési kételezettség terheli.

Ennek keretében fennall a vallalkozasoknak a békéltet6 testUlet felhivasara térténé valaszirat
megktldési kotelezettsége, tovabba kételezettségként kerul rogzitésre a békéltet6 testilet
elétti megjelenési k6dtelezettség (,meghallgatason egyezség létrehozatalara feljogositott
személy részvételének biztositasa’).

Amennyiben a vallalkozas székhelye vagy telephelye nem a teriletileg illetékes békélteté
testiletet mikédtet6 kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vallalkozas egyUttmukddési
kotelezettsége a fogyaszt6 igényének megfelel6 jirasbeli egyezségkdtés lehet6ségének
felajanlasara terjed ki.

A fenti egyUttmikddési kdtelezettseg megszegése esetén a fogyasztdvédelmi hatdsag
rendelkezik hatask6érrel, amely alapjan a jogszabalyvaltozas kévetkeztében a vallalkozasok
jogsért6 magatartasa esetén k6telez6 birsagkiszabas alkalmazandd, birsagtd!| valé
eltekintésre nincs lehetéség. A fogyaszt6védelemrél szdl6 térvény mellett mddositasra kerilt a
kis- és k6zépvallalkozasokrél szdl6 térvény vonatkoz6 rendelkezése is, fgy a kis- és
kozépvallalkozasok esetén sem mellézhet6 majd a birsag kiszabasa.

A birsag mértéke kis- és k6zépvallalkozasok esetén 15 ezer forinttol 500 ezer forintig terjedhet,
mig a szamviteli torvény hatalya ala tartozd, 100 millid forintot meghalad6é éves nettd
arbevétellel rendelkezé, nem kis- és k6ézépvallalkozas esetén 15 ezer forinttd!, a vallalkozas
éves nett arbevételének 5%-aig, de legfeljebb 500 millid forintig terjedhet. A kotelez6 birsag
bevezetésével a jogalkot6 a békéltetd testiiletekkel val6 egyiittmikédés nyomatékositasat,
illetve a vallalkozasoknak a békéltet6 testileti eljarasban vald aktiv részvételének biztositasat
célozza.

A békéltet6 testilet hataskérébe tartozik a fogyasztdi jogvita birédsagi eljarason kivili
rendezése. A békéltetd testiilet feladata, hogy megkisérelje a fogyasztdi jogvita rendezése
céljabdl egyezség létrehozasat a felek k6zott, ennek eredménytelensége esetén az Ugyben
déntést hoz a fogyasztdi jogok egyszerti, gyors, hatékony és kdltségkimélé érvényesitésének
biztositasa érdekében. A békéltet6 testUlet a fogyaszté vagy a vallalkozas kérésére tanacsot ad
a fogyasztot megilleté jogokkal és a fogyasztdt terhelé kételezettségekkel kapcsolatban.

A békelteté testilet eljarasa a fogyaszt6 kérelmére indul. A kérelmet a beékéltet6 testiilet

elndkéhez kell irasban benyujtani: az irasbeliség kovetelményének level, tavirat, tavgépird vagy
telefax utjan, tovabba barmely egyéb olyan eszk6ézzel is eleget lehet tenni, amely a cimzett
szamara lehet6vé teszi a neki cimzett adatoknak az adat céljanak megfelel6 ideig torténé tartés
tarolasat, és a tarolt adatok valtozatlan formaban és tartalommal torténé megijelenitését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztd nevét, lakdhelyét vagy tartozkodasi helyét,
. a fogyasztdi jogvitaval érintett vallalkozas nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. ha a fogyaszté az illetékességet az illetékes békéltet6 testulet helyett kérelmezett
testUlet megjeldlését,
d.a fogyaszt6 allaspontjanak rdvid leirasat, az azt alatamaszt6 tényeket és azok
bizonyitékait,
e. a fogyaszto nyilatkozatat arrdl, hogy a fogyaszto az érintett vallalkozassal kézvetlentl
megkisérelte a vitas Ugy rendezését
. a fogyaszté nyilatkozatat arra nézve, hogy az igyben mas békeélteté testiilet eljarasat
nem kezdeményezte, kdzvetitdi eljaras nem indult, keresetlevél beadasara, illetve
fizetési meghagyas kibocsatasa iranti kérelemeloterjesztésére nem kerult sor,
g. a testtlet déntésére iranyuld inditvanyt,
h. a fogyaszto alairasat.

a

>

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak masolatat (kivonatat), amelynek
tartalmara a fogyaszto bizonyitékként hivatkozik, igy kUlénésen a vallalkozas irasbeli
nyilatkozatat a panasz elutasitasardl, ennek hianydban a fogyaszté rendelkezésére alld egyéb
irasos bizonyitékot az eldirt egyeztetés megkisérlésérdl.

Ha a fogyaszt6 meghatalmazott utjan jar el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazast.
A Békéltet6 Testiiletekr6l bévebb informacio itt érhet6 el: http://www.bekeltetes. hu

A teruletileg illetekes Békéltet6 Testiiletekrél b6vebb informacid itt érheté el:
https://bekeltetes .hu/index.php?id=testuletek

Az egyes teriiletileg illetékes Békéltet6 Testiiletek elérhetdségei:

Baranya Megyei Békélteté Testilet
Cim: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszam: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bacs-Kiskun Megyei Békéltet6 Testiilet

Cim: 6000 Kecskeméet, Arpad krt. 4.

Telefonszam: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Beékés Megyei Békeéltet6 Testiilet
Cim: 5600 Békéscsaba, Penza Itp. 5.
Telefonszam: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Békéltet6 Testilet
Cim: 3525 Miskolc, Szentpali u. 1.
Telefonszam:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltet6 Testillet

Cim: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Ill. em. 310.
Telefonszam: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrad Megyei Békéltet6 Testiilet
Cim: 6721 Szeged, Parizsi krt. 8-12.
Telefonszam: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltet6 Testillet

Cim: 8000 Székesfehérvar, Hosszusétatér 4-6.
Telefonszam:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Gy6r-Moson-Sopron Megyei Békélteté Testiilet
Cim: 9021 Gy6r, Szent Istvan ut 10/a.
Telefonszam: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet(@gymskik.hu

Hajdu-Bihar Megyei Békéltet6 Testillet

Cim: 4025 Debrecen, Vérdsmarty u. 13-15.
Telefonszam: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltet6 Testiilet
Cim: 3300 Eger, Faiskola ut 15.
Telefonszam: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Békélteté Testilet

Cim: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszam: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komarom-Esztergom Megyei Békéltet6é Testiilet
Cim: 2800 Tatabanya, F6 tér 36.

Telefonszam: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nograd Megyei Békélteté Testiilet
Cim: 3100 Salgotarjan, Alkotmany ut 9/A.
Telefonszam: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltet6 Testilet

Cim: 1119 Budapest, Etele ut 59-61. Il. emelet 240.
Levelezési cim: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszam: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltet6 Testiilet
Cim: 7400 Kaposvar, Anna u.6.
Telefonszam: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Békéltet6 Testilet
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 2.

Telefonszam: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltet6 Testillet

Cim: 7100 Szekszard, Arany J. u. 23-25. Ill. emelet
Telefonszam: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békeélteto Testilet

Cim: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszam: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békélteté Testilet

Cim: 8200 Veszprém, Radnoti tér 1. foldszint 116.
Telefonszam: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békélteté Testilet
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Petéfi u. 24.
Telefonszam: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Eurdpai Bizottsag létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyaszt6k beregisztralhatnak, igy
ezen keresztil lehetéségiik nyilik arra, hogy online vasarlashoz kapcsoléd6 jogvitaikat ezen
keresztiil rendezzék egy kérelem kitdltésével, elkeriilve a birésagi eljarast. igy a fogyasztok
tudjak érvényesiteni jogaikat anélkul, hogy példaul a tavolsag meggatolna 6ket ebben.

Ha On panaszt kivan tenni egy, az interneten vasarolt termékkel vagy szolgaltatassal
kapcsolatban, és nem akar feltétlentl birésdghoz fordulni, igénybe veheti az online
vitarendezés eszkozét.

A portalon On és a keresked6, akivel szemben panasszal élt, k6z6sen kivalaszthatjak a panasz
kezelésével megbizni kivant vitarendezési testiletet.

Az online vitarendezési platform itt érhet6 el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerz6éi jogok

A szerzéi jogrd| szdl6 1999. évi LXXVI. térvény (tovabbiakban: Szjt.) 1. 0 (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerz6i miinek minésil, igy annak minden része szerzdi jogi vedelem
alatt all. Az Szjt. 16. 0 (1) bekezdése alapjan tilos a weboldalon talalhaté grafikai és szoftveres
megoldasok, szamitdgépi programalkotasok engedély nélkuli felhasznalasa, illetve barmely
olyan alkalmazas hasznalata, amellyel a weboldal, vagy annak barmely része mddosithato. A
weboldalrdl €s annak adatbazisdabdl barmilyen anyagot atvenni a jogtulajdonos irasos
hozzdjarulasa esetén is csak a weboldalra valé hivatkozassal, forrds feltiintetésével lehet. A
jogtulajdonos: Horvath Balint EV

Részleges érvénytelenség, magatartasi kodex

Ha az ASZF valamely pontja jogilag hianyos vagy hatalytalan, attél még a szerzédés tovabbi
pontjai érvényben maradnak és a hatalytalan vagy hibas rész helyett a vonatkoz6 jogszabalyok
rendelkezései alkalmazandoak.

Az Eladénak nincs a fogyasztékkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmardl
szolo térvény szerinti magatartasi kodexe.

A digitalis adattartalom miikodése, muszaki védelmi inteézkedések

A weboldalon megjelené adatokat szolgaltat6 szerverek elérhetésége évi 99,9% feletti.
Rendszeresen mentés készul a teljes adattartalomrél, igy probléma esetén az eredeti
adattartalom visszaallithat6.A weboldalon megjelené adatokat MSSQL és MySQL
adatbazisban taroljuk. Az érzékeny adatok megfelel6 erdsségii titkositassal vannak tarolva,
kdédolasukhoz processzorba é€pitett hardveres tamogatast hasznalunk.

A termékek lényeges tulajdonsagaira vonatkozo tajékoztatas

A honlapon a megvasarolhaté termékek lényeges tulajdonsagairél| az egyes termékeknél
szerepl6 leirasokban adunk tajékoztatast.

Az adatbeviteli hibak javitasa – Felel6sség a megadott adatok
valosagaért

12. Késziilt a Fogyaszté Barat ASZF generatorral.

Onnek a megrendelés soran a megrendelés véglegesitése elétt folyamatosan lehetésége van
az On altal bevitt adatok médositasara (a b6ngész6ben a vissza gombra kattintva az el6z6 oldal
nyilik meg, igy akkor is javithatéak a bevitt adatok, ha On mar a kévetkez6 oldalra lépett).
Felhivjuk a figyelmét, hogy az On feleldssége, hogy az On altal megadott adatok pontosan
keriljenek bevitelre, hiszen az On Altal megadott adatok alapjan keriil szamlazasra, illetve
szallitasra a termék. On a megrendelésével tudomasul veszi, hogy az Elad6 jogosult az On
hibas adatbevitelébél, a pontatlanul megadott adatokbdl ered6é minden karat és kéltségét Onre
haritani. Az Eladé a pontatlan adatbevitel alapjan térténd teljesitésért felel6sségét kizarja.
Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cim vagy a postafidkhoz tartoz6
tarhely telitettsége a visszaigazolas kézbesitésének hianyat eredményezheti és meggatolhatja
a szerzddés létrejattet.

Eljaras hibas ar esetén
Nyilvanvaléan hibasan felttintetett arnak minésul:

¢ 0 Ft-os ar,
¢ kedvezménnyel csdkkentett, de a kedvezményt tévesen felttntet6 ar (pl.: 1000 Ft-os
termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltiintetése mellett 500 Ft-ért kinalt termék).

Hibas ar felttintetése esetén Elado felajanlja a termék valódi áron történő megvasarlasanak
lehetéségét, mely informacié birtokaban a Vasarld eldéntheti, hogy megrendeli valds aron a
terméket vagy minden hatranyos jogkévetkezmény nélktl lemondja a megrendelést.

A honlap hasznalata
A termék kivalasztasa

A vasarlénak lehet6sége van valasztani, illetve rendelni az aruhaz termékei k6zul. A vasarlé a
kivalasztott termékre kattintva megtekintheti annak bévebb ismertetéjét. Vasarlasi szandéka
esetén a megvasarolni kivant terméket a ,Kosarba” gomb megnyomasaval egy virtualis kosarba
helyezi. A Kosar ,Megtekintés” gombjara kattintva megtalalja a vasdarlas soran kosarba
helyezett termékeket, valamint a szamla végdsszegét és a szallitasi kdltséget. Itt leellendérizhetik
rendelésuk helyességét, kil6nés tekintettel az drakra 6s a mennyiségekre, melyeket igény
szerint mddosithatnak, javithatnak is. A kosar automatikusan kiszamitja a rendelés
végdésszegét.

A rendelés elkildése

Ha megfelelének tartja a kosarban elhelyezett termékek mennyiségét, leellendérizte a

végosszeget, és Ugy ddntott, hogy meg szeretné vasarolni ket, akkor egyszerten kattintson a

“Pénztar” gombra. Aruhazunkban lehetésége van regisztracié nélkul is a vasarlasra, ezért
harom lehetéség k6z6l valaszthat: mar regisztralt vasarloként szeretne-e belépni Uj vasarldként
akar regisztralni esetleg regisztracid nélkil akar vasarolni Ha korabban mar vasarolt
aruhazunkban, ugy adja meg a korabbi regisztraci6 soran megadott e-mail cimét és jelszavat.
Ha uj vasarléként szeretne regisztralni, akkor adja meg a vasarlashoz sztkséges adatait,
amelyeket a rendszer eltarol, 6s a legkdézelebbi vasarlas alkalmaval mar csak be kell
jelentkeznie. Regisztracio nélktli vasarlas esetén adja meg szamlazasi és szallitasi cimét. A
kévetkez6 lépésben valassza ki az Onnek megfelelé szallitasi mddot.

Ezt kévet6en egy Onnek megfelelé fizetési modot kell valasztania. Ha egyetért a megrendelés
tartalmaval, akkor a megrendelés elkiildéséhez kattintson a ,Megrendelés” gombra.

A rendelés véglegesitése (ajanlattétel)

Amennyiben On meggyézédétt arrdl, hogy a kosar tartalma megfelel az On altal megrendelni
kivant termékeknek, valamint az On adatai helyesen szerepelnek, Ugy a ,Megrendelem”
gombra kattintva zarhatja le megrendelését. A honlapon k6zdlt informaciék nem minésiilnek az
Elado részérél szerzédés megkotésére vonatkoz6 ajaniatnak. A jelen ASZF hatalya ala tartozé
megrendelések esetén On minéstl ajanlattevének.

On a ,Megrendelem’ gomb megnyoméasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy ajanlatat
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata — az Elad6 jelen ASZF szerinti visszaigazolasa esetén
– fizetési kételezettséget von maga utaén. Ont az ajanlata 48 6ras idétartamban kéti.
Amennyiben az On ajanlatat a jelen altalanos szerzédési feltételek szerint 48 dran beliil nem
igazolja vissza az Eladé, On mentesill az ajanlati kététtsége aldl.

Rendelés feldolgozasa, a szerzédés létrejotte

A rendelések feldolgozasa két Iépcsében térténik. Onnek barmilyen idépontban lehetésége van
a megrendelés leadasara. A rendelésrél el6szor egy automata visszajelzést kap, ami csak
annak tényét rdgziti, hogy az On megrendelése a honlapon keresztiil megérkezett, de ez a
visszaigazolas nem minésill az On ajanlata elfogadasanak. Amennyiben On azt észleli, hogy az
automata visszaigazolé e-mail értesités az On adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szallitasi
cim, telefonszam, stb.), Ugy On kételes ennek tényét — a helyes adatok megadasaval
egyidejiileg — veliink e-mail Utjan haladéktalanul k6zdIni. Amennyiben On a megrendelésétél
szamitott 24 dran bell nem kapja meg az automata visszaigazolé e-mailt, Ugy kérjiik, vegye fel
vellink a kapcsolatot, mert elképzelhet6, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett
meg rendszeriinkbe.

Az Elado az On ajanlatanak elkiildését k6vet6en egy masodik e-mail Utjan visszaigazolja az On

ajanlatat. A szerz6dés akkor jén létre, amikor az Elado Altal kiildétt visszaigazolé email az On

szamara a levelezérendszerében hozzaférhetéve valik (masodik visszaigazolas).

Fizetési médok
Utanvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvetelekor kivanja kiegyenliteni, akkor valassza
az “Utanvétel” fizetési médot.

Barion

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztési, bankoktdl fuggetlen bankkartya és e-
pénz elfogadasara alkalmas fizet6kapu, amely verhetetlen darai mellett szamos innovativ
funkcidval rendelkezik. Hasznalata még kényelmesebb a csupan egy perces regisztracidt
kévetéen. Mivel a bankkartya-szamokat egy PCI DSS tanusitvannyal ellatott biztonsagos
rendszer tarolja, elég a regisztralt e-mail cim és jelsz6 megadasa barmilyen eltarolt kartya
hasznalatahoz. A Barion webes feliiletén riportok, export lehetéség, valamint kikilddtt havi
szamlalevél segitik az Uzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszamolast. A tranzakcidk valés
id6dben zajlanak, és mobil applikacidban is lehet latni a beérkezé tételeket. A Barion
felhasznal6k az ingyenes Barion applikaci6 segitségével egyre tdbb boltban és
vendéglatéhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkul, hogy készpénzt vagy bankkartyat kellene
magukkal vinnitik. A banki biztonsagot az MNB feliigyelete garantalja (MNB engedély: H-EN-
I-1064/2013). A bankkartya visszaélések elleni vedelmet rugalmasan és igazsdgosan kezeljuk.

Atvételi modok, atvételi dijak

GLS futarszolgalat

A terméket a GLS futarszolgalat szallitja ki.

B6évebb informaciot itt talal: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok
Ezen szallitasi mod dija brutto 1499 Ft.

Teljesitési hatarid6

A megrendelésre vonatkozdéan az altalanos teljesitési hatarid6 a rendelés visszaigazolasatdl
szamitott legfeljebb 30 nap.

Jogfenntartas, tulajdonjogi kikotés

Amennyiben On korabban mar ugy rendelt terméket, hogy azt a kiszallitas soran nem vette at
(ide nem értve azt az esetet, amikor elallasi jogaval élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel
érkezett vissza az eladdhoz, az Elado a megrendelés teljesitését a vételar és a szallitasi
kéltségek elére torténé megfizetéséhez kéti.

Elad6 visszatarthatja a Termék atadasat, ameddig nem gy6zédik meg arrdl, hogy a Termék
aranak kifizetése sikeresen megtdrtént az elektronikus fizetési megoldas hasznalataval
(ideértve azt az esetet is, amikor az atutalassal fizetett termék esetén Vasarlo a tagallama
szerinti pénznemben utalja el a vételarat és az atvaltas, valamint a banki jutalekok, kdltségek
miatt Elad6 nem kapja meg teljes mértékben a vételar és aszallitasi dij 6sszegét). Amennyiben
a Termék ara nem kerilt teljes mértékben kifizetésre, az Elad6 a vételar kiegészitésére hivhatja
fel a Vasarldt.

wie

Kulfdoldre torténod értékesités

Elad6é nem kulénbézteti meg a Honlap hasznalataval Magyarorszag tertiletén és az azon kivil
az Eurdpai Unio teriletén belili vasarékat. A jelen ASZF eltéré rendelkezése hidanyaban az
Elad6 Magyarorszag tertiletén biztositja a megrendelt termékek kiszallitasat/atvételét.

A Magyarorszagon kivili vasarlasra is jelen ASZF rendelkezései az iranyadoéak azzal, hogy a
vonatkoz6 rendelet eldirasai alapjan jelen pont értelmezésében vevének az a fogyasztéd
minésil, aki valamely tagallam allampolgdra, vagy valamely tagallamban_lakdhellyel
rendelkezik, vagy az a vallalkozas, amely valamely tagallamban letelepedési hellyel
rendelkezik, és az Eurdpai Unidn belul kizardlag végfelhasznalas céljabdél vasarol arut vagy
vesz igénybe szolgaltatast, vagy ilyen szandékkal jar el. Fogyaszt6nak az a természetes
személy minésitl, aki olyan célbdl jar el, amely kivul esik kereskedelmi, ipari, kezmUipari vagy
szakmai tevékenysége kérén.

A kommunikacié és a vasdarlas nyelve elsésorban a magyar nyelv, Elad6 nem koteles a vasarlo
tagallami szerinti nyelven kommunikalni Vasarloval.

Eladéd nem koteles megfelelien a Vasarléd tagallama szerinti nemzeti jogban az érintett
Termékkel kapcsolatban meghatarozott szerzédésen kivili kdévetelményeknek, példdaul
cimkézési vagy agazatspecifikus kbvetelményeknek, vagy hogy tajékoztassa a Vasarldt ezekrél
a kévetelményekrol.

Elado eltéré rendelkezése hianyaban Magyarorszagi AFA-t alkalmazza minden Termék

esetében.

Vasarlé a jelen ASZF szerint élhet jogérvényesitési lehetéségeivel.

Elektronikus fizetési megoldas alkalmazasa esetén a fizetés az Elado altal meghatarozott
pénznemben valdsul meg,

Elado visszatarthatia a Termék atadasat ameddig nem gydzdédik meg arrdl, hogy a Termék
aranak és a szallitasi dijnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megt6rtént az elektronikus
fizetési megoldas hasznalataval (ideértve azt az esetet is, amikor az atutalassal fizetett termék
esetén Vasarl6 a tagallama szerinti pénznemben utalja el a vételarat (szallitasi dijat) és az
atvaltas, valamint a banki jutalékok, kdltségek miatt Eladé6 nem kapja meg teljes mértékben a
vételar 6sszegét). Amennyiben a Termék ara nem keritlt teljes mértékben kifizetésre, az Elado
a vételar kiegészitésére hivhatja fel a Vasarlot.

Eladé a Termék atadasa érdekében a magyar vasarldkat megillet6 atadasi leheté6ségeket
biztositja a nem magyarorszagi vasarléknak is.

Amennyiben Vasarlo az ASZF szerint kérheti a Termék szallitasat Magyarorszag terilletére,
vagy barmely mas Eurdpai Unids tagallam teriiletére, ezt kérheti a nem magyarorszagi vasarlé
is barmely az ASZF-ben megjelélt szallitasi médon.

Amennyiben Vasarlé az ASZF szerint valaszthatja a Termék személyes atvételét az Eladénal,
ezzel élhet a nem magyarorszagi vasarld is.

Egyebekben a Vasarl6 kérheti, hogy a Termék szallitasat sajat kdltségén oldhassa meg
kulféldre. Magyar vasarlot ez a jog nem illet meg.

Elad6 a szallitasi dij megfizetését k6vetden teljesiti a megrendelést, amennyiben Vasarl6 a
szallitasi dijat nem fizeti meg Elad6 szaméara, vagy a sajat szallitast nem oldja meg az eldre
egyezetetett iddpontig, Elad6 a szerzddést felmondja és az elére megfizetett vételarat
visszafizeti Vasarl6 szamara.

Fogyasztoi tajékoztat6 a 45/2014. (Il. 26.) Korm. rendelet
alapjan

Tajékoztat6 a fogyaszto vevot megilleté elallasi jogrdl

Fogyasztonak a Ptk. 8:1. 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmaja, 6nallé foglalkozasa
vagy uzleti tevékenysége k6rén kivil eljaré természetes személy minésil, igy jogi személyek
nem élhetnek az indokolas neélkili elallasi joggal!

A fogyasztot a 45/2014. (Il. 26.) Korm. rendelet 20. 1 szerint megilleti az indokolas nélkili
elallas joga. A fogyaszté az elallasi jogat

a) termék adasvételére iranyuld szerzédés esetén
aa) a terméknek,

ab) té6bb termék adasvételekor, ha az egyes termékek szolgaltatasa eltér6 iddpontban
torténik,az utoljara szolgaltatott terméknek,

a fogyaszto vagy az altala megjeldlt, a fuvarozdtdl eltéré harmadik személy altali atvételének
napjatdl szamitott hatarid6n belul gyakorolhatja, mely hatarid6 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyaszt6 azon jogat, hogy az e pontban meghatarozott
elallasi jogat a szerzéddés megkdtésének napja és a termék atvételének napja kozétti
iddszakban is gyakorolja.

Ha a szerzédés megkétésére a fogyaszté tett ajanlatot, a fogyaszt6t a szerzddés megkdtése
eldtt megilleti az ajaniat visszavonasanak joga, ami a szerzddés megkotésére kiterjed6 ajanlati
kotdttséget megszinteti.

Elallasi nyilatkozat, a fogyasztot megillet6 elallasi vagy felmondasi
jog gyakorlasa

A fogyaszté a 45/2014. (Il. 26.) Korm. rendelet 20. 0 -ban biztositott jogat az erre vonatkoz6

egyértelmG nyilatkozat utjan, vagy a honlaprol is letdlthet6 nyilatkozat-minta felhasznalasaval
gyakorolhatja.

A fogyaszto elallasi nyilatkozatanak érvényessége

Az elallasi jogot hatariddben érvényesitettnek kell tekinteni, ha a fogyaszt6
nyilatkozatat hatarid6n belul elktldi. A hatarid6 14 nap.

A fogyasztot terheli annak bizonyitasa, hogy az elallas jogat e rendelkezéssel 6sszhangban

gyakorolta.

Az Elado a fogyaszto elallasi nyilatkozatat annak megérkezését kévet6en kételes elektronikus
adathordozén haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapjan is biztositja a
fogyaszt6 szamara az elallasi jog gyakorlasat.

Az Elado kotelezettségei a fogyaszt6 elallasa esetén
Az Elado visszatéritési kotelezettsége

Ha a fogyaszté a 45/2014. (Il. 26.) Korm. rendelet 22. 0 -nak megfeleléen elall a szerzédéstol,
az Elad6 legkésébb az elallasrdl val6 tudomasszerzését6l szamitott tizennégy napon beltl
visszatériti a fogyaszté altal ellenszolgaltatasként megfizetett teljes Osszeget, ideértve a
teljesitéssel 6sszefiiggésben felmerilt kdltségeket, igy a szallitasi dijat is. Felhivjuk a figyelmét,
hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé kdltséges szokasos fuvarozasi modtdl
eltér6é fuvarozasi mdd valasztasaval okozott t6bbletkdéltségekre.

Az Elado visszatéritési kotelezettségének modja

A 45/2014. (Il. 26.) Korm. rendelet 22. [| -nak megfelelé elallas vagy felmondas esetén az Eladé
a fogyasztonak visszajar6 Gsszeget a fogyaszté altal igénybe vett fizetési moddal megegyezé
méddon tériti vissza. A fogyaszt6 kifejezett beleegyezése alapjan az Elad6 a visszatéritésre mas
fizetési mddot is alkalmazhat, de a fogyaszt6t ebbd6| adéddédan semmilyen tdbbletdij nem
terhelheti. A Fogyaszt6 altal hibasan és/vagy pontatlanul megadott bankszamlaszam vagy
postai cim kévetkeztében térténd késedelem miatt az Elad6-t felel6sség nem terheli.

Tobbletkdltségek

Ha a fogyaszté kifejezetten a legkevésbé kdltséges szokasos fuvarozasi mddtdl eltérdé
fuvarozasi mddot valaszt, az Eladd nem_ kdteles visszatériteni az ebbd!l eredé
tobbletkdltségeket. Ilyen esetben a felttntetett dltalanos szallitasi dijtételek erejéig all fenn
visszatéritési kotelezettségiink.

Visszatartasi jog

Az Eladé mindaddig visszatarthatja a fogyaszténak visszajaro Osszeget, amig a fogyasztd a
terméket vissza nem szolgaltatta, vagy kétséget kizardan nem igazolta, hogy azt visszakUldte; a
kett6 kdzUl a korabbi idédpontot kell figyelembe venni. Utanvéttel vagy portdsan feladott
ktldeményeket nem all médunkban elfogadni.

A fogyaszto kotelezettségei elallasa vagy felmondasa esetén

A termék visszaszolgaltatasa

Ha a fogyaszté a 45/2014. (Il. 26.) Korm. rendelet 22. 0 -nak megfeleléen elall a szerzédéstél,
koteles a terméket haladéktalanul, de legkésébb az elallas kézlésétd! szamitott tizennégy
napon belil visszakildeni, illetve az Eladénak vagy az Elado altal a termék atvételére
meghatalmazott személynek atadni. A visszakildés hataridében teljesitettnek minéstl, ha a
fogyaszt6 a terméket a hatarid6 lejarta eldtt elkuldi.

A termék visszaszolgaltatasaval kapcsolatos kéltségek viselése

A fogyaszt6 viseli a termék visszakildésének kéltségét. A terméket az Eladé cimére kell
visszakUldeni. Ha a fogyasztd a teljesités megkezdését kévetéen felmondja az Uzlethelyiségen
kivil vagy tavollév6k k6zdtt kOtétt – szolgdltatas nyUjtasra vonatkoz6 – szerzédést, kételes a
felmondas vallalkozassal vald kézlése idé6pontjaig teljesitett szolgaltatassal aranyos dijat a
vallalkozas szamara megfizetni. A fogyaszt6 altal aranyosan fizetend6d dsszeget a
szerzédésben megallapitott ellenszolgaltatas addval névelt teljes Gsszege alapjan kell
megallapitani. Ha a fogyaszt6 bizonyitja, hogy az ily médon megallapitott teljes 6sszeg tulzottan
magas, az aranyos 6sszeget a szerzOdés megsztinésének iddépontiaig teljesitett szolgaltatasok
piaci értéke alapjan kell kiszamitani. Kérjik vegye figyelembe, hogy utanvéttel vagy portésan
visszakUlddtt terméket nem all modunkban atvenni.

Fogyaszto feleldssége az értékcsokkenésért

A fogyaszt6 a termék jellegének, tulajdonsagainak és mikddésének megallapitasahoz
szlkséges hasznalatot meghalad6 hasznalatbdl ered6 értékcsokkenésért felel.

Az elallasi jog az alabbi esetekben nem gyakorolhato

Az Elado kifejezetten felhivja az On figyelmét, hogy On nem gyakorolhatja eldllasi jogat a
45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. 0 . (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) aszolgaltatas nyujtasara iranyuld szerzddés esetében a szolgaltatas egészének teljesitését
k6vetden, ha a vallalkozas a teljesitést a fogyaszto kifejezett, el6zetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyaszt6 tudomasul vette, hogy a szolgdltatas egészének teljesitését kovet6en
felmondasi jogat elvesziti;

b) olyan termék vagy szolgaltatas tekinteteében, amelynek ara, illetve dija a pénzpiac

vallalkozas altal nem befolyasolhat6, az elallasi jog gyakorlasara meghatarozott hatarid6 alatt is
lehetséges ingadozasatél fligg;

c) olyan nem elére gyartott termék esetében, amelyet a fogyaszt6 utasitasa alapjan vagy
kifejezett kérésére allitottak el6, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmten a
fogyaszt6 személyére szabtak;

d) romlando vagy minéségét rdvid ideig megérz6 termék tekintetében;

e) olyan zart csomagolasu termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokbdl
az atadast kovetd felbontasa utan nem kildhet6 vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az atadast kovetden elvalaszthatatlanul
vegyUl mas termékkel;

g) olyan alkoholtartalmu ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vallalkozas altal nem
befolyasolhat6 méddon a piaci ingadozasoktdl fligg, és amelynek arardl a felek az adasvételi
szerzédés megkétésekor dallapodtak meg, azonban a szerzdédés teljesitésére csak a
megkotéstdl szamitott harmincadik napot kovetéen keri sor;

h) olyan vallalkozasi szerzédés esetében, amelynél a vallalkozas a fogyaszto kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztot siirgds javitasi vagy karbantartasi munkalatok elvégzése céljabdl;

i) lezart csomagolasu hang-, illetve képfelvétel, valamint szamitogépes szoftver példanyanak
adasvétele tekintetében, ha az atadast kévet6en a fogyaszt6 a csomagolast felbontotta;

Jj) hirlap, folydirat és idészaki lap tekintetében, az eldfizetéses szerzédések kivételével;
k) nyilvanos arverésen megkotott szerzédések esetében;

!) lakascélu szolgaltatas kivételével szallasnyujtasra iranyuld szerzédés, fuvarozas,
személygépjarmi-kélcs6nzés, étkeztetés vagy szabadidés tevékenységekhez kapcsoléd6
szolgaltatasra iranyuld szerzddés esetében, ha a szerzédésben meghatadrozott teljesitési
hatarnapot vagy hatarid6t k6tottek ki;

m) anem targyi adathordozén nyujtott digitalis adattartalom tekintetében, ha a vallalkozas a
fogyaszt6 kifejezett, elézetes beleegyezésével kezdte meg a teljesitést, és a fogyaszt6 e
beleegyezésével egyidejiileg nyilatkozott annak tudomasul vételérél, hogy a teljesités
megkezdését kévetéen elvesziti az elallasi jogat.

Kellékszavatossag, termékszavatossag, jotallas

A fogyasztdi tajékoztat6 jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. 0 (3) bekezdése
felhatalmazasa alapjan a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete alkalmazasaval
késziult.

Kellékszavatossag
Milyen esetben élhet On a kellékszavatossagi jogaval?

On az Eladé hibds teljesitése esetén az Eladéval szemben kellékszavatossagi igényt
érvényesithet a Polgari Torvényk6nyv szabalyai szerint.

Milyen jogok illetik meg Ont kellékszavatossagi igénye alapjan?
On — valasztasa szerint-az alabbi kellékszavatossagi igényekkel élhet:

Kérhet kijavitast vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek kéziil az On Altal valasztott igény
teljesitése lehetetlen vagy az Eladé szamara mas igénye teljesitéséhez képest aranytalan
tobbletkdltséggel jarna. Ha a kijavitast vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, Ugy
igényelheti az ellenszolgaltatas aranyos leszallitasat vagy a hibat az Elado kdltségére On is
kijavithatja, illetve massal kijavittathatja vagy — végs6 esetben — a szerzdédéstél is elallhat.

Valasztott kellékszavatossagi jogarél egy masikra is attérhet, az attérés kdltségét azonban On
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Elad6 adott okot.

Milyen hataridében érvényesitheti On kellékszavatossagi igényét?

On kételes a hibat annak felfedezése utan haladéktalanul, de nem kés6bb, mint a hiba
felfedezését6l szamitott kett6 hénapon beltil k6zdIni. Ugyanakkor felhivjuk a figyelmét, hogy a
szerz6dés teljesitésétél szamitott két éves elévillési hatarid6n tul kellekszavatossagi jogait mar
nem érvényesitheti.

Ha a fogyaszt6 és a vallalkozads k6zdtti szerzédés targya hasznalt dolog, a felek révidebb
elévulési id6ben is megallapodhatnak; egy évnél révidebb elévilési hatarid6 ebben az esetben
sem kéthet6 ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesitheti kellékszavatossagi igényét?

On az Eladéval szemben érvényesitheti kellékszavatossagi igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellekszavatossagi jogai érvényesitésének?

A teljesitést6| szamitott hat honapon belul a kellékszavatossagi igénye érvényesitésének a hiba
kézlésén tul nincs egyéb feltétele, ha On igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgaltatast az
Eladé nydjtotta. A teljesitést6l szamitott hat hdénap eltelte ut4n azonban mar On kdteles
bizonyitani, hogy az On Altal felismert hiba mar a teljesités iddpontjaban is megvolt.

Hasznalt termékek esetén alapesetben az altalanos szabalyoktdl eltéréen alakulnak a
szavatossagi, jotallasi jogok. A hasznalt termékek esetében is beszélhettnk hibas teljesitésrél,
azonban figyelembe kell venni azokat a kérulményeket, amelyek alapjan a Vasarlé bizonyos
hibak eléfordulasara szamithatott. Az avulas folytan ugyanis egyes hibak jelentkezései egyre
gyakoribbakka valnak, amelyek kévetkeztében azt, hogy egy hasznalt termék ugyanolyan
minédséggel rendelkezhet, mint egy Ujonnan vasdrolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapjan a
Vasarlo csak az olyan hianyossagok tekintetében érvényesitheti a szavatossdgi jogait, amelyek
a hasznaltsagbol eredé hibakon feliliek, és azoktdl fiiggetlentl keletkeztek. Ha a hasznalt
termék hibas és err6él a Fogyaszt6nak min6ésiilé Vasarlé a vasarlaskor tajékoztatast kapott, az
ismert hiba vonatkozasaban a Szolgaltatonak nincs feleléssége.

Termékszavatossag
Milyen esetben élhet On a termékszavatossagi jogaval?

Ingo dolog (termék) hibaja esetén On — valasztasa szerint — a kellékszavatossagi igényt vagy
termékszavatossagi igényt érvényesithet.

Milyen jogok illetik meg Ont termékszavatossaqi igénye alapjan?

Termékszavatossagi igényként On kizardlag a hibas termék kijavitasat vagy kicserélését
kérheti.

Milyen esetben minésil a termék hibasnak?

A termék akkor hibas, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatalyos min6éségi
kdvetelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyarto altal adott leirasban szerepl6
tulajdonsagokkal.

Milyen hataridében érvényesitheti On termékszavatossagi igényét?

Termékszavatossagi igényét On a termék gyarté altali forgalomba hozatalatd!l szamitott két
éven belt érvényesitheti. E hatarid6 elteltével e jogosultsagat elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesitheti termékszavatossagi igényét?

Termékszavatossagi igényét kizardlag az ing6 dolog gyartdjaval vagy forgalmazdjaval szemben
gyakorolhatja. A termék hibajat termékszavatossagi igény érvényesitése esetén Onnek kell
bizonyitania.

A gyarto (forgalmaz6) milyen esetben mentesil termékszavatossagi kételezettsége aldl?

A gyarté (forgalmazo) kizardlag akkor mentestl termékszavatossagi kdtelezettsége aldl, ha
bizonyitani tudja, hogy:

e a terméket nem Uzleti tevékenysége kérében gyartotta, illetve hozta forgalomba, vagy

¢ a hiba a tudomany és a technika allasa szerint a forgalomba hozatal id6pontjaban nem
volt felismerheté vagy

¢ atermék hibdja jogszabaly vagy kotelez6 hatdsagi eldiras alkalmazasabol ered.

A gyarténak (forgalmazonak) a mentestléshez elegendé egy okot bizonyitania.

Felhivom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossagi és termékszavatossdgi
igényt egyszerre, egymassal parhuzamosan nem érvényesithet. Termékszavatossagi
igényének eredményes érvényesitése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavitott
részre vonatkoz6 kellékszavatossagi igényét a gyart6val szemben érvényesitheti.

Jotallas
Milyen esetben élhet On a jotallasi jogaval?

Hibas teljesités esetén az egyes tartds fogyasztasi cikkekre vonatkozo k6ételez6 jdtallasrdl szdl6
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapjan az Elad6 jotallasra kételes.

Jogszabaly irja el6 a jotallas biztositasat az olyan tartos fogyasztasi cikkek (pl.: mUszaki cikkek,
szerszamok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vasarlasi értéke a 10 000 Ft-ot
meghaladja.

Ont milyen jogok és milyen hatarid6n beliil illetik meg jotallas alapjan?

Az egyes tartds fogyasztasi cikkekre vonatkoz6 k6telez6 jotallasrd!| sz6l6 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet hatarozza meg a k6telezé jdtallas eseteit. Az ezen esetkérbe nem tartoz6
Termékek esetén az Elado jotallast nem vallal. A jotallasi igény a jotallasi hataridé6ben
érvényesithet6. Ha a jotallasra kOtelezett kotelezettségének a jogosult felhivasara – megfelelé
hatarid6ben – nem tesz eleget, a jdtallasi igéeny a felhivasban tizdtt hatarid6 elteltét6| szamitott

harom honapon beliul akkor is érvényesithet6 birédsag eldtt, ha a jdtallasi id6 mar eltelt. E

hatarid6 elmulasztasa jogvesztéssel jar. A jdtallasi igény érvényesitésére egyebekben a
kellékszavatossagi jogok gyakorlasara vonatkoz6 szabalyokat kell megfeleléen alkalmazni. A
jotallas iddtartama egy év. E hatarid6 elmulasztasa jogvesztéssel jar. A jotallasi hatarid6 a
fogyasztasi cikk fogyaszté részére tértén6é atadasa, vagy ha az Uzembe helyezést a vallalkozas
vagy annak megbizottja végzi, az Uzembe helyezés napjaval kezd6édik. Az egy éven tuli
esetleges jdtallasi igeényekkel kapcsolatban sziveskedjen a gyartohoz fordulni!

Mi a viszonya a jotallasnak mas szavatossagi jogokkal?

A jotallas a szavatossagi jogok (termék és kellékszavatossag) mellett érvényestl, alapveté
ktlénbség az altalanos szavatossagi jogok és a jdtallas kdzdtt, hogy a jdtallas esetén a
fogyaszt6nak kedvez6bb a bizonyitasi teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kotelez6 jdotallas ala es6 régzitett bekétésG, illetve a 10 kg-
nal stlyosabb, vagy tsmegkézlekedési eszk6z6n kézi csomagként nem szallithat6 fogyasztasi
cikket – a jarmivek kivételével – az Uzemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a kijavitas az
uzemeltetés helyén nem végezhet6d el, a le- és felszerelésrél, valamint az el- és
visszaszallitasrél a vallalkozas, vagy – a javit6szolgalatnal k6zvetlenil érvényesitett kijavitas
iranti igény esetén – a javit6szolgalat gondoskodik.

Az elad6o vallalasa a kételez6 jotallas idétartama alatt nem tartalmazhat a fogyaszt6éra nézve
olyan feltételeket, amelyek hatranyosabbak azoknal a jogoknal, amelyeket a kételez6 jotallas
szabalyai biztositanak. Ezt kéveté6en (1 év utdn) azonban az onkéntes jotallds feltételei
szabadon allapithatoak meg, azonban a jotallas ebben az esetben sem érintheti a fogyaszté
jogszabalybdl eredé -igy k6ztUk a kellékszavatossagon alapuld jogainak fenndallasat.

Harom munkanapon belili csereigény

Webaruhazon keresztili értékesités esetén is érvényesul a harom munkanapon beliili
csereigény intézménye. Harom munkanapon belili csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet ala tartoz6 tartés fogyasztasi cikkek esetében lehet érvényesiteni, amely szerint, ha a
3 munkanapon belul érvényesiti valaki a csereigény intézmeényeét, akkor az eladdnak ezt Ugy kell
értelmeznie, hogy a termék az eladaskor mar hibas volt és minden tovabbi nélkil a terméket ki
kell cserélnie.

Mikor mentesil az Elad6 a jotallasi kételezettsége aldl?

Az Elad6 a jotallasi kételezettsége ald| csak abban az esetben mentesil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellekszavatossagi és jdtallasi igényt, illetve

termékszavatossagi és jdtallasi igenyt egyszerre, egymassal parhuzamosan nem érvényesithet,
egyébként viszont Ont a jétallasbdl fakadé jogok a szavatossagi jogosultsagoktol fiiggetlentil
megilletik.

A jelen ASZF-ben irt szavatossagi és jotallasi jogok gyakorlasanak hatarideje attdl a naptol
indul, amikor a Vasarlé a terméket atveszi.

Shopping Cart